Category: י"ד – CCNP

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ה – 2015

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ה – 2015

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ו – 2016

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ו – 2016

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ח – 2018

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ח – 2018

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

המבחנים מחולקים לנושאים (למרות שהמבחנים המקוריים מכילים את שני הנושאים יחד). עבור המבחנים המוגנים בססמא: דף ססמאות ראשי של יד המלצתי היא שהמורה עצמו יפעיל את המבחן אצל כל תלמיד – המורה יכניס את...

מחרטה שיעור 19-20 – פרוטוקול OSPF

מחרטה שיעור 19-20 – פרוטוקול OSPF

מחרטה שיעור 13 – ניתובים בסיס + EIGRP בסיס

מחרטה שיעור 13 – ניתובים בסיס + EIGRP בסיס

מוגן: מבחן יד – מיתוג – 1

מוגן: מבחן יד – מיתוג – 1

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מחרטה שיעור 8 – כלי BPDU ו- LoopGuard, Flexlinks, Etherchannel ו- Switch Virtualization

מחרטה שיעור 8 – כלי BPDU ו- LoopGuard, Flexlinks, Etherchannel ו- Switch Virtualization