Category: תקשוב ב-ג (70%)

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ז – 2017

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ז – 2017

IP_Soccer

כדורגל IP – משחק להבנת תקשורת באותה קבוצה – תת-רשת ובין קבוצות – רשתות

מה דעתכם ללמוד ולתרגל קצת כתובות אייפי במשחק כדורגל? חוקי המסירה וההבקעה על פי חוקי התקשורת של כתובות אייפי – כדורגל IP המשחק הבא

תרגול – שאלות בגרות בנושא – אבטחת פורטים – port security

תרגול – שאלות בגרות בנושא – אבטחת פורטים – port security

תרגול – שאלות בגרות בנושא – פקודות בינוניות ב- IOS

תרגול – שאלות בגרות בנושא – פקודות בינוניות ב- IOS

תרגול – שאלות בגרות בנושא – סיבנוטים במחלקות מלאות classfull

תרגול – שאלות בגרות בנושא – סיבנוטים במחלקות מלאות classfull

תרגול – שאלות בגרות בנושא – WAN ואינטרנט

תרגול – שאלות בגרות בנושא – WAN ואינטרנט

תרגול – שאלות בגרות בנושא – רשת אלחוטית, אבטחת אלחוטי, DHCP

תרגול – שאלות בגרות בנושא – רשת אלחוטית, אבטחת אלחוטי, DHCP

תרגול – שאלות בגרות בנושא – רשימות גישה (ACL)

תרגול – שאלות בגרות בנושא – רשימות גישה (ACL)