Category: תקשוב ב-ג (70%)

שאלות על פי נושאים – STP – Spanning Tree Protocol

שאלות על פי נושאים – STP – Spanning Tree Protocol

תרגול – שאלות בגרות בנושא – VLAN, trunk, ניתוב בין וילאנים, VTP

תרגול – שאלות בגרות בנושא – VLAN, trunk, ניתוב בין וילאנים, VTP

תרגול – שאלות בגרות בנושא – בינארי, עשרוני, והקסה-דצימלי

תרגול – שאלות בגרות בנושא – בינארי, עשרוני, והקסה-דצימלי

תרגול – שאלות בגרות בנושא – חקירת הרשת – הודעות, מסגרות ומנות מידע

תרגול – שאלות בגרות בנושא – חקירת הרשת – הודעות, מסגרות ומנות מידע

תרגול – שאלות בגרות בנושא – רשתות – כבלים, חיבורים ופורטים פיזיים

תרגול – שאלות בגרות בנושא – רשתות – כבלים, חיבורים ופורטים פיזיים

תרגול – בגרות – רשת בסיס – כתובות IP ו- MAC סוגי כתובות וסוגי תקשורת

תרגול – בגרות – רשת בסיס – כתובות IP ו- MAC סוגי כתובות וסוגי תקשורת

תרגול – שאלות בגרות בנושא – מודל OSI ומודל TCP/IP

תרגול – שאלות בגרות בנושא – מודל OSI ומודל TCP/IP

תרגול – שאלות בגרות בנושא – ניתובים – סטטי ודינאמי

תרגול – שאלות בגרות בנושא – ניתובים – סטטי ודינאמי

תרגול – שאלות בגרות בנושא – פקודות בסיס ברכיבי רשת – IOS

תרגול – שאלות בגרות בנושא – פקודות בסיס ברכיבי רשת – IOS