Category: no index

tikshuv_labs

מעבדות מחשבים ורשתות

בחלק זה, מובא בפניכם מעבדות על כל החומרים, יש כמה סגנונות למעבדות, אך המשותף לכולם היא האיכות הגבוהה שלהם. רוב המעבדות נכתבו על ידי וחלקן לא, רוב המעבדות נמצאות גם כחלק מהמערך הלימודי שבכל חלק מתאים...

תרגילים ומבחנים כלליים בתקשוב (אינטראקטיביים+קהות)

תרגילים ומבחנים כלליים בתקשוב (אינטראקטיביים+קהות)

תרגילים בתקשוב, דפי עבודה, מבדקים אינטראקטיביים ומבחנים.

מבדק בגרות תקשוב ג' – תשע"ה (2015)

מבדק בגרות תקשוב ג' – תשע"ה (2015)

תרגול בגרות תקשוב ג' – תשע"ה (2015)

תרגול בגרות תקשוב ג' – תשע"ה (2015)

תרגול בגרות שנת תשע"ה תקשוב 2015

מוגן: מבדק תקשוב א -1 תשעו – ניסוי

מוגן: מבדק תקשוב א -1 תשעו – ניסוי

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מבדק – בגרות תקשוב ב + ג (70%) – מבחן דוגמא

מבדק – בגרות תקשוב ב + ג (70%) – מבחן דוגמא

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) – מבחן דוגמא

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) – מבחן דוגמא