008A – הגדרת שרת DHCP

מעבדה זו הוכנה ע"י מיכאל תקשוב מאתר מגמת תקשוב. 2021
בהצלחה והנאה!

מעבדת פרויקט 8B – הגדרת שרת DHCP באותה הרשת

1. הגדר את שרת ה- DHCP כך שיחלק כתובות ל-5 המחשבים לפי נתונים אלו:
א. בריכת הכתובות תהיה חלק מהרשת 172.21.0.0/16.
ב. שער ברירת המחדל שיחולק יהיה הכתובת הראשונה.
ג. השרת ייחלק את 20 הכתובות הראשונות של רשת זו
ד. השרת יקבל את הכתובת 172.21.0.100.

2. בדקו שהכתובות התקבלו ע"י המחשבים (להעביר למצב DHCP) – העבירו את הכתובות לפי הסדר – כך שמחשב PC0 השמאלי יקבל את הכתובת ראשון, ו- PC1 יקבל שני וכו' – משמאל לימין!