Author: Michael Tikshuv-CCNA

מוגן: מבחן יד – מתכונת 1 – יישומי ניתוב IP

מוגן: מבחן יד – מתכונת 1 – יישומי ניתוב IP

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תרגול – מבחן גמר יד – אבטחה ברשתות קמפוס – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – אבטחה ברשתות קמפוס – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – אבטחה ברשתות קמפוס – תשע"ח – 2018

תרגול – מבחן גמר יד – אבטחה ברשתות קמפוס – תשע"ח – 2018

מוגן: זמני – למחיקה – מבחן יד – 2 – ניתוב – OSPF + EIGRP – חלק ב'

מוגן: זמני – למחיקה – מבחן יד – 2 – ניתוב – OSPF + EIGRP – חלק ב'

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: זמני – למחיקה – מבחן יד – 2 – ניתוב – OSPF + EIGRP – חלק א'

מוגן: זמני – למחיקה – מבחן יד – 2 – ניתוב – OSPF + EIGRP – חלק א'

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.