Category: תרגולים ומבחנים כל תקשוב ב' + ג'

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב’ + ג’ (70%) – 2 (מועד ב)

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב’ + ג’ (70%) – 2 (מועד ב)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב' + ג' (70%) – 2 (מועד א)

מוגן: מבדק – מתכונת תקשוב ב' + ג' (70%) – 2 (מועד א)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תרגול – שאלות בגרות בנושא – שאלות השלמה – פקודות וכללי

תרגול – שאלות בגרות בנושא – שאלות השלמה – פקודות וכללי

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ח – 2018

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ח – 2018

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ח – 2018

תרגול – בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ח – 2018

שאלות על פי נושאים – פרוטוקול ניתוב דינאמי OSPF

שאלות על פי נושאים – פרוטוקול ניתוב דינאמי OSPF

שאלות על פי נושאים – כבלים, חיבורים ופורטים פיזיים

שאלות על פי נושאים – כבלים, חיבורים ופורטים פיזיים

שאלות על פי נושאים – VLAN, TRUNK וניתוב בין וילאנים

שאלות על פי נושאים – VLAN, TRUNK וניתוב בין וילאנים