Category: 2 – בניית ספר הפרויקט – התחלה

2.1 – טיפים לעבודה בוורד – מומלץ מאוד!

מה לומדים בחלק זה? טרם התחלת בנית "מסגרת" הפרויקט איך מגדירים נכון את הוורד טיפים לעבודה עם יישור וכתיבה נכונה טיפים לעבודה עם עיצוב, מספור ועימוד טיפים לעבודה עם שוליים, כותרות עליונות ותחתונות טיפים...