Category: תרגום כתובות – NAT

סוגי ה- NAT השונים והגדרות

סוגי ה- NAT השונים והגדרות

NAT Overload שיטה זו מאפשרת לתרגם הרבה כתובות פרטיות שונות לכתובת ציבורית אחת. בשיטה זו הראוטר שומר את כתובות האייפי הפרטיות יחד עם מספרי הפורטים הלוגיים של כל התקשרות. למשל: הכתובת 10.0.0.13:12583 יכולה להיות...

פרוטוקול NAT – Network Address Translation

פרוטוקול NAT – Network Address Translation

ישנן כתובות ציבוריות ופרטיות כידוע. להזכירכם טווח הכתובות הפרטיות: 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255, 192.168.0.0 – 192.168.255.255. כתובות פרטיות מוגדרות ככאלו שניתן להשתמש בהם אך ורק ברשתות פרטיות, כלומר כתובת כזאת לא יכולה...