Category: תקשוב ב-ג (70%)

מוגן: מבחן יא – פרקים 1-3 תשפ

מוגן: מבחן יא – פרקים 1-3 תשפ

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ט – 2019 – עם בחירה – לענות 4 סעיפים מ-5

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ט – 2019 – עם בחירה – לענות 4 סעיפים מ-5

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ט – 2019 – ללא בחירה – לענות הכל

מבדק בגרות תקשוב ב + ג (70%) תשע"ט – 2019 – ללא בחירה – לענות הכל

מבדק – שאלות בגרות בנושא – WAN ואינטרנט

מבדק – שאלות בגרות בנושא – WAN ואינטרנט

מבדק – שאלות בגרות בנושא – NAT בסיס והגדרות

מבדק – שאלות בגרות בנושא – NAT בסיס והגדרות

מבדק – שאלות בגרות בנושא – שאלות השלמה – פקודות וכללי

מבדק – שאלות בגרות בנושא – שאלות השלמה – פקודות וכללי

מבדק – שאלות בגרות בנושא – פקודות בסיס ברכיבי רשת – IOS

מבדק – שאלות בגרות בנושא – פקודות בסיס ברכיבי רשת – IOS

מבדק – שאלות בגרות בנושא – רשימות גישה (ACL)

מבדק – שאלות בגרות בנושא – רשימות גישה (ACL)