Category: תקשוב ב-ג (70%)

מבדק – שאלות בגרות בנושא – חקירת הרשת – הודעות, מסגרות ומנות מידע

מבדק – שאלות בגרות בנושא – חקירת הרשת – הודעות, מסגרות ומנות מידע

מבדק – שאלות בגרות בנושא – ניתובים – סטטי ודינאמי

מבדק – שאלות בגרות בנושא – ניתובים – סטטי ודינאמי

מבדק – שאלות בגרות בנושא – אבטחת פורטים – port security

מבדק – שאלות בגרות בנושא – אבטחת פורטים – port security

מבדק – שאלות בגרות בנושא – סיבנוטים במחלקות מלאות classfull

מבדק – שאלות בגרות בנושא – סיבנוטים במחלקות מלאות classfull

מבדק – שאלות בגרות בנושא – VLAN, trunk, ניתוב בין וילאנים, VTP

מבדק – שאלות בגרות בנושא – VLAN, trunk, ניתוב בין וילאנים, VTP

מבדק – שאלות בגרות בנושא – פרוטוקולים וטכנולוגיות

מבדק – שאלות בגרות בנושא – פרוטוקולים וטכנולוגיות

מבדק – שאלות בגרות בנושא – רשת אלחוטית, אבטחת אלחוטי, DHCP

מבדק – שאלות בגרות בנושא – רשת אלחוטית, אבטחת אלחוטי, DHCP

מבדק – שאלות בגרות בנושא – בינארי, עשרוני, והקסה-דצימלי

מבדק – שאלות בגרות בנושא – בינארי, עשרוני, והקסה-דצימלי

מבדק – שאלות בגרות בנושא – רשתות – כבלים, חיבורים ופורטים פיזיים

מבדק – שאלות בגרות בנושא – רשתות – כבלים, חיבורים ופורטים פיזיים